Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jméno a příjmení: prof. Dr. Ing.  Ivan  MRKVICA
Datum a místo narození: 10. července 1958 v Ostravě

Ukončené vzdělání:

1974 – 1977    
Gymnázium v Ostravě 1, ul.dr. Šmerala (dnes Matiční).
1977 – 1982    
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, studijní obor strojírenská technologie.
1990 – 1991      
Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
1991 – 1998     
Kombinovaný doktorský studijní program v oboru strojírenská technologie, zaměření obrábění, na Fakultě strojní VŠB – TU v Ostravě.
1998  
Obhajoba doktorandské disertační práce na Fakultě strojní VŠB – TU v Ostravě.
2002   
Ukončení habilitačního řízení na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava v oboru strojírenská technologie.
2002  
Obhajoba habilitační práce na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava.
2015
Ukončení jmenovacího řízení na Fakultě strojní VŠB.TU Ostrava v oboru Strojírenská technologie.
 

Kurzy a školení:

2007   
Kurz „Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy“ –  Projekt OP RLZ – Opatření 3.2 Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace – CZ.04.1.03/3.215.1/0103.
2007   
Kurz „Základy tribotechniky“ – Česká strojnická společnost Praha, odborná sekce Tribotechnika.
2008   
Kurz „Organizace metrologie pro začínající metrology“ – UNIMETRA, spol. s r.o. Ostrava-Radvanice.
2008   
Seminář „Měření drsnosti povrchu“ – UNIMETRA, spol. s r.o. Ostrava-Radvanice.
2008    
Kurz „E-learningový kurz e-learningu“ – VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání.
2014
Intenzivní kurz anglického jazyka na LAL language centres London

Odborná praxe:

1982 – 1988   
Strojně mechanické dílny údržby závodu 2, Vítkovice, a.s. Ostrava  postupně ve funkcích technolog, technik přípravy výroby, vedoucí kooperace.
1989 – 2002   
Odborný asistent na Katedře obrábění a montáže Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
2002 – 2015  
Docent na Katedře obrábění a  montáže Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
2015
Profesor na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Akademické funkce:

1999  –  2004   
Tajemník Katedry obrábění a montáže na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava
2005 – 2008     
Proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava
2004 – 2010      
Zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava
2005   -  dosud  
Metrolog Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, předseda komise pro metrologii,
V současné době
Člen Rady studijního programu pro navazující magisterské studium, program N2301 Strojní inženýrství a garant studijního oboru 2303T002 Strojírenská technologie,
Člen oborové rady a školitel doktorského studia oboru Strojírenská technologie

 Jazykové znalosti:

Němčina, angličtina, ruština, pasivně polština.

Vědecký a odborný profil:

- zaměření na technologii obrábění, především na problematiku obráběcích nástrojů a přípravků, užší zaměření na technologii a nástroje na ozubení
- spolupráce při řešení grantového projektu GAČR – GA101/93/0129
- hlavní řešitel projektu FRVŠ (Fondu rozvoje vysokých škol) MŠMT pro rok 2011 č. 2548 tematického okruhu F1 pod názvem „Inovace předmětu Speciální technologie v obrábění – část Metody a nástroje pro výrobu ozubených kol“,
- hlavní řešitel Institucionálního rozvojového projektu FRVŠ 2014-TO-2 č. 2014/191 pod názvem "Inovace předmětu Konstrukce a výroba přípravků pro obor Strojírenská technologie,
- hlavní řešitel Rozvojového projektu MŠMT v letech 2007- ROZP2007/217 a 2008-ROZP 2008/205,
- hlavní řešitel projektu RPP2016/93 Inovace předmětu: 346-0302/05 (06) Nástroje,
- spoluřešitel Rozvojového projektu MŠMT 2010-ROZP2010/19/13, 2011-ROZP2011/1910,
- spoluřešitel projektu ESF opatření 3.2 OP RLZ – CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414-Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu, OP RLZ a zaměstnanost CZ.04.1.03/3.2.15.3/0415- Inovace vzdělávání na Fakultě strojní zaměřené na osobnostní rozvoj studentů, OP RLZ – CZ.1.07/2.3.00/09.0147 – Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu – Terciální vzdělávání akademických pracovníků, CZ.1.05/3.1.00/14.0318 - Pre-ceed aktivity VŠB-TUO II - Strojírenství, CZ.1.07/2.4.00/31.0162 PRACTICE POINT - Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání, NFP304010C894 INTERREG V-A - Zkvalitnění technického vzdělávání formou technické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu.
- spoluřešitel projektů Studentské grantové soutěže SP/20105 pod názvem "Vliv dynamických jevů třískového obrábění na kvalitu obrobku", SP2011/23 "Možnosti zvyšování produktivity výroby a kvality obrobené plochy", SP2012/68 "Efektivní obrábění moderních materiálů a hodnocení integrity povrchu", SP2013/98 "Produktivní obrábění materiálů", SP2014/105 "Produktivní a ekologické obrábění materiálů", SP2014/166 "Vliv technologických parametrů na integritu povrchu", SP2015/116 "Obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin", SP2015/129 "Změny technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu a integritu obrobené součásti", SP2016/172 "Vliv technologických parametrů na obrobený povrch", SP2016/174 "Studium procesu obrábění progresivních materiálů", SP2017/147 "Specifický výzkum v oblasti výrobních technologií", SP2017/149 "Výzkum produktivních a ekologicky úsporných výrobních technologií", SP2018/150 "Specifický výzkum moderních výrobních technologií", SP2018/136 Specifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie", SP2019 "Moderní a produktivní obrábění a metrologie", SP2020/27 "Specifický výzkum inovativních technologií výroby s cílem zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky  
- spolupráce s řadou strojírenských podniků v regionu,
- spolupráce s Domem techniky Ostrava, Pedagogickým centrem Olomouc (Národní institut dalšího vzdělávání), vzdělávací agenturou KPS Vsetín a SPŠ a OA Bruntál při zajišťování kurzů a školení v celorepublikovém rozsahu,
- člen hodnotících komisí mezinárodních studentských vědeckých konferencí,
- člen Hodnotící komise průmyslového vlastnictví,
- odborný garant mezinárodních vědeckých konferencí konaných na půdě VŠB-TU Ostrava,
- Metrolog fakulty a předseda grantové komise a komise metrologie na Fakultě strojní,
- člen vědeckých a organizačních výborů tuzemských a zahraničních konferencí,
- člen redakční rady časopisu Strojírenská technologie – ISSN 1211-4162,
- člen redakční rady časopisu Manufacturing Technology - ISSN 1213-2489 (Scopus)
- člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Engineering and Technology for Young Scientists – ISSN 1338-2349 a jeho internetové podoby – ISSN 1338-2365
- člen hodnoticích komisí při Národním akreditačním úřadu.

Patenty:

CZ 303398 B6 Přípravek pro demontáž nalisovaných kolíků z konstrukčních těles,
CZ 303354 B6 Přípravek pro demontáž kolíků z konstrukčních těles,
CZ 306004 B6 Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku,
CZ 306014 B6 Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy.
PV 2010-199 Vrtací přípravek pro opracování otvorů závěsu dveří - přihláška,
EP 3 006 159 A1 Mobile device for cooling of machine tools with exhuastion and filtration of oil mist.
EP 3 017 907 A1 Clamping device for the supply of process liquids to drill body

Užitné vzory:

CZ 20558 U1 Nástroj k dokončovacímu obrábění zpevněných povrchů obrobků,
CZ 21805 U1 Vrtací přípravek pro opracování otvorů závěsu dveří,
CZ 23292 U1 Přípravek pro demontáž nalisovaných kolíků z konstrukčních těles,
CZ 23363 U1 Vícemístný univerzální vrtací přípravek pro obrábění součástek typu hranolu,
CZ 23180 U1 Přípravek pro demontáž kolíků z konstrukčních těles,
CZ 28060 U1 Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku,
CZ 27719 U1 Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy,
UV 7067 Spósob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krůžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení - Slovensko.

Ověřené technologie:

Návrh technologie a přípravek pro obrábění podpěr turbodmychadla – ev.č.: 005/10-11-2009_OT,
Technologie vrtání otvorů skloněných pod úhlem 20 stupňů – ev.č. 007/01-07-2010_OT,
Nová technologie vrtání otvorů v článku pásu BA130 – ev.č. 011/0-12-2010_OT,
Návrh upínacího přípravku pro  obrábění koncovek hydraulických hadic - ev.č. 012/10-12-2010_OT,
Nová technologie postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu - ev.č. 013/30-06-2011_OT,
Nová technologie postupu montáže excentrické hřídele do rámu lisu - ev.č. 004/12-04-2012_OT,
Nová technologie upínání ozubeného kola pro profilové broušení zubů - ev.č. 005/23-04-2012_OT,
Nová technologie upínání na obráběcích centrech s využitím věžového systému - ev.č. 010/23-05-2012_OT,
Návrh nového způsobu vnitřního chlazení frézovacích hlav - ev.č. 013/27-06-2012_OT,
Nová technologie obrábění forem na CNC frézce - ev.č. 014/27-06-201_OT,
Nová technologie pro opracování otvorů na funkčních plochách páky - ev.č. 002/08.04.2013_OT,
Nová technologie pro obrobení navařeného závitu na válcích motocyklů Simson 50 - ev.č. 003/05-04-2013_OT,
Nová technologie pro násobné vrtání stranových otvorů u šířkových verzí raklových komor - ev.č. 029/10-07-2013_OT,
Nová technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů - ev.č. 030/10-07-2013_OT,
Nová technologie pro opracování otvorů a závitů na funkčních plochách těles řízení v.č. 6504460101 - ev.č. 033/24-02-2014_OT,
Nová technologie pro opracování dílu trubky olejového rozvodu s využitím speciálního obráběcího přípravku - ev.č. 003/24-02-2014_OT,
Nová technologie pro opracování výfukové trubky terénního vozidla s využitím speciálního obráběcího přípravku - ev.č. 004/24-02-2014_OT,
Nová technologie pro opracování klínu s využitím speciálního obráběcího přípravku - ev.č. 011/05-06-2014_OT,
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do materiálu Inconel 718 - ev.č. 014/01-12-2014_OT,
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do titanové slitiny Ti4Al6V - ev.č. 016/01-12-2014_OT,
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do hliníku a hliníkových slitin - ev.č. 017/01-12-2014_OT,
Technologie postupu montáže mobilního zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy - ev.č. 018/01-12-2014_OT,
Technologie postupu montáže zařízení pro přívod olejové mlhy tělesem vrtáku pro hluboké otvory - ev.č. 019/01-12-2014_OT.

Funkční vzorek:

Zařízení pro přívod olejové mlhy tělesem vrtáku pro hluboké otvory - ev.č. 103/27-11-2014_F,
Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy - ev.č. 104/27-11-2014_F.

Pedagogický profil:

- výuka formou přednášek a cvičení na strojní fakultě VŠB – TU Ostrava,
- garant nově zavedených předmětů bakalářského a magisterského studijního programu „Nástroje , Konstrukce a výroba nástrojů a Konstrukce a výroba přípravků“,
- garant předmětu "Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků" v doktorském studiu,
- vedení studentských vědeckých a odborných prací v oboru strojírenská technologie, zaměření obrábění,
- člen komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor strojírenská technologie v roce 1994, 2004, 2005 a člen komise pro soubornou zkoušku v letech 1999– 2004 na VŠB-TU Ostrava,
- místopředseda komise pro státní závěrečnou zkoušku pro obor Strojírenská technologie na VŠB-TU Ostrava v roce 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - předseda,
- člen komise pro státní závěrečné zkoušky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2007 a 2008,
- člen komise pro státní závěrečnou zkoušku na VUT v Brně 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 2015 -2019 - místopředseda, 2020, 2021 - místopředseda
- předseda komise pro státní závěrečnou zkoušku na ČVUT v Praze 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020,
- předseda komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZČU v Plzni 2018, 2019, 2020, 2021
- vedení inženýrských diplomových prací v oboru strojírenská technologie, zaměření na obrábění - 69,
- vedení bakalářských prací v oboru strojírenská technologie - 17,
- vedení doktorských disertačních prací v oboru strojírenská technologie 5+3,
- garant magisterského studia programu Strojírenská technologie, člen Rady magisterského studijního programu,
- člen komise pro státní doktorskou zkoušku (27.6.2005, 20.6.2006,  oponent tezí disertační práce Ing. Lenky Petřkovské na téma: Optimalizace řezných parametrů při obrábění vysokými rychlostmi, 20.6.2007, 29.8.2007, 4.10.2007, 27. 8.2008 4.6.2010, 24.6.2010-místopředseda, 29.8.2011, 2012-9.5.,26.6. - místopředseda, 2013-23.4.,22.5., 2015 - 1. 7., 2016 - 5. 4., 2017 - 5. 6. - místopředseda, 2018 - 11. 6. - místopředseda, 2019 - 11.4., 2.5., 10.6. - místopředseda,

- člen komise pro obhajoby disertačních prací (2006, 2007, 2009, 2010-8.7., 25.8., 26.8., 21.10., 2011-12.7., 29.8., 13.10., 2012-4.4., 2013-9.7., 2015-20.5., 2016 - 5.5., 18. 10., 2017 - 24. 3., 29. 11, 2018 - 28. 2., 9. 11. - místopředseda, 2019 - 22. 1., 12. 7., 4.9. - místopředseda) na VŠB-TU Ostrava
- člen komise pro státní doktorskou zkoušku na FS VUT v Brně 2009, 2020 (oponent práce Ing. Tomáše Trčky)
- člen komise pro obhajoby disertační práce na FS VUT v Brně 2007, 2009, 2013 (28.11. Ing. Martin Starý, Ing. Martin Madaj), 2014 (16.4. - Ing. Zdeněk Fiala), 2015 (24.6. Ing. Aleš Jaroš, Ing. Kateřina Mouralová), 2017 (2.2. Ing. Dvořáček)
- člen komise pro obhajobu disertační práce na FVTM UJEP v Ústí nad Labem 2016 (25.11. Ing Michal Lattner),
- člen komise pro obhajoby disertační práce na FS ČVUT v Praze 2018 (22.10. Ing. Jan Brajer), 2019 (13.5. Ing. Petr Mašek), 2020 (17.9. Ing. Jaroslav Kovalčík),
- člen komise pro obhajoby disertační práce na FMMI VŠB-TU Ostrava 2011 (9.12),
- člen oborové rady doktorského studijního programu v oboru Strojírenská technologie
- školitel doktorandského studijního programu
člen zkušební komise pro vykonání státní disertační práce na SF ŽU v Žilině (2011 - oponent práce Ing. Martina Rosipala)
- oponent disertačních prací na FSI VUT v Brně (2007 – Ing. Aleš Polzer, Ph.D., 2009 – Ing. Jan Zouhar, Ph.D., 2017 - Ing. Dvořáček, Ph.D.),
- oponent disertační práce na FVTM UJEP v Ústí nad Labem (2016 - Ing. Michal Lattner, Ph.D.),
- oponent disertační práce a člen hodnoticí komise pro obhajobu doktorské práce na ČVUT v Praze (2018 - Ing. Jan Brajer, Ph.D., 2019 - Ing. Petr Mašek, Ph.D. 2020 - Ing. Jaroslav Kovalčík),
- oponent habilitační práce na FSI VUT Brno (2013-Ing. Josef Sedlák, Ph.D.),
- oponent habilitační práce na FS ZČU v Plzni (2019 - Ing. Karel Kouřil, Ph.D.)
- člen hodnotící komise k posouzení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Miroslava Píšky, CSc. na VUT v Brně – 2008,
- člen komise pro přípravu habilitačního řízení Ing. Jaroslava Skopala, CSc. na ČVUT v Praze - 2011 - 2012,
- člen komise pro přípravu habilitačního řízení Ing. Milana Melichara, Ph.D. na ZČU v Plzni,
- člen hodniticí komise, předseda hodnoticí komise a realizátor expertních posudků pro komisi hodnotící předložené žádosti o akreditace v rámci Národního akreditačního úřadu - 2018, 2019, 2020,
- člen komise k posouzení návrhu na jmenování profesorem doc. Ing. Marka Sadílka, Ph.D.   

Publikační činnost:

- 1 monografie,
- 5 kapitol v knize, z toho 2 zahraniční,
- 6 vysokoškolských skript,
- 46 článků v cizojazyčných časopisech a sbornících,
- 28 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích,
- 34 články v českém odborném tisku,
- 31 příspěvek na národních vědeckých konferencích,
- 4 oponované vědecko – technické zprávy,
- 8 vědecko – výzkumných zpráv,
- 7 popularizačních článků,
- 67 posudků diplomových prací + 3 posudky mimoškolní,
- 18 posudků bakalářských práce + 1 mimoškolní,
- 3 posudky tezí doktorské práce,
- 7 posudků doktorské disertační práce – mimoškolní,
- 2 posudy habilitační práce - mimoškolní,
- 188 citací v zahraničních časopisech a sbornících,
- 55 citací v národních časopisech a sbornících,
- 93 recenzí odborných článků, publikací a projektů.